6 000 hektar ”skyddad natur” har avverkats i Sverige

06c3975b 07c8 46f4 a009 e1b53d2bc907



06c3975b 07c8 46f4 a009 e1b53d2bc907

Vilda arter har svårare att hitta naturen där de kan leva, enligt FN:s panel om biologisk mångfald. När EU-kommissionen presenterade sitt gröna erbjudande målet var därför satt att 30 procent av EU:s natur skulle vara skyddad till 2030.

I dag rapporterar Sverige till Europeiska miljöbyrån, EEA, att 15 procent av markytan utgörs av skyddad natur. Det motsvarar hälften av EU:s ursprungliga mål och berör olika typer av skydd: nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden.
Enligt EEA ska sådana områden förvaltas “för att uppnå ett långsiktigt bevarande av naturen”. Trots det är det tillåtet att röja vissa skyddade naturområden i Sverige.

Fakta.Avskogning påverkar arter negativt

Den biologiska mångfalden i Sverige går utför, visade den senaste Rödlistan från SLU Konstdatabanken.

Över 4 700 arter – en femtedel av alla bedömda arter – har en negativ trend och hamnar därför på listan.

Orsaken är i första hand en “allt mer intensiv, storskalig och ensidig markanvändning inom såväl jord- som skogsbruk”.

Cirka 1 400 arter påverkas negativt av det moderna skogsbruket.

Brist på kontinuitetsskogar, det vill säga skogar som aldrig röjts, är en av huvudorsakerna till att skogslevande arter blir rödlistade.

Källa: SLU Artdatabankens Rödlista 2020

De senaste sju åren närmare 6 000 hektar – drygt 11 000 fotbollsplaner – av skyddad natur har avverkats, enligt DN:s granskning av uppgifter från Norska Skogsstyrelsen och Naturvårdsverkets kartlager.
I till exempel Glaskogens naturreservat i Värmland har över 800 hektar skog avverkats sedan 2017. Länsstyrelsen i Värmland hänvisar till bristen på föreskrifter mot skogsbruk i reservatet. Det är Stora Enso Skog som har gjort avverkningen.
“Vi vidtar några extra åtgärder för att gynna lövträden i området. Utöver det gör vi som alltid en naturvärdesbedömning inför avverkning”, skriver företagets presschef Carl Norell i ett mejl.

Den skyddade naturen avverkas beror på att det kan saknas föreskrifter mot skogsbruket, enligt Olle Höjer, expert på Naturvårdsverket. Syftet med reservat kan då vara att skydda något annat än biologisk mångfald, till exempel friluftsliv.
– Det finns flera relevanta skäl till att avverkning sker i formellt skyddade områden, som att återställa värdefulla betesmarker som vuxit ut igen. Men det finns också äldre naturreservat som saknar bestämmelser mot skogsbruk där det finns behov av att skydda skogen, säger Olle Höjer.
Enligt honom arbetar flera länsstyrelser med att stärka skyddet i dialog med markägarna.
– Men det är ett omfattande arbete som i många fall måste läggas på is på grund av resursbrist.

Anställda på länsstyrelserna, Kommuner och stiftelser, som DN varit i kontakt med, säger att privatpersoner kontaktar oss då och då.
– Det händer att de är upprörda och jag kan förstå dem. De vet inte att avverkning är tillåten i de här områdena, säger en ansvarig för en skärgårdsstiftelse som sköter ett reservat.
I Vindelns kommun ligger Åtmyrberget som ligger inom Natura 2000, ett nätverk av Europas mest värdefulla naturområden. Där har statliga Sveaskog avverkat totalt 2 350 hektar mellan 2017 och 2023.

Sveaskogs naturvårdschef Peter Bergman understryker i ett mejl till DN att det inte finns några restriktioner för skogsbruket.
“Och det är inte skogsbruket som påverkar arternas status i området heller. Åtgärden som krävs för att arten ska finnas kvar och ha en gynnsam bevarandestatus är upprepad naturvårdsbränning, något som Sveaskog bidrar med”.

En talesperson från EU-kommissionen, Adalbert Jahnz, skriver i ett mejl till DN att alla områden som utpekats som skyddade måste skyddas enligt lag för att bevara den biologiska mångfalden.
Det kan Sverige anmäla röjda områden som skyddad natur är något som skogsforskaren Anders Ahlström vid Lunds universitet är kritisk till.
– Naturligtvis är den intuitiva tolkningen av “skyddad natur” att naturen är skyddad där. Att inte tydligt informera om detta är missvisande, säger han.
Olle Höjer kan förstå att frågor uppstår.
Om skyddad natur kan röjas – vad betyder begreppet “skyddad natur”?
– Skyddad natur har olika syften. När det gäller exempel som Glaskogens naturreservat är det ett stort område som inte i första hand är till för att skydda skog, utan för att skydda andra värden. Behovet av skydd av skogen i området bedöms av länsstyrelsen i Värmlands län.
Men varför anmäler man det som skyddad natur?
– Vi rapporterar inom alla relevanta områden. Det gäller även naturreservat som anlades för länge sedan, då biologisk mångfald inte stod i fokus, utan med delvis andra syften. Vi har ett pågående utvecklingsarbete med rapporteringen där denna fråga kan komma att utredas närmare.

Enligt Olle Höjer är det stora problemet för biologisk mångfald inte att avverkning sker i områden som är klassade som skyddad natur, och är skyddade enligt miljö- eller jordabalken.
– Den stora utarmningen av skogslandskapets biologiska mångfald beror på hur skogen används inom all skogsmark som inte är skyddad.
Läs mer:
SCA röjer skog som företaget lovat att bevara
Länsstyrelsen ville göra ett naturreservat – nu är skogen avverkad


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen